Investujte s fixním úrokem 5,8% p.a.

Pro investory

RN Solutions a.s

Dluhopisy RN SOLUTIONS 500
ISIN CZ0003515660
s pevným úrokovým výnosem 5 % p.a.
splatné v roce 2022 (dále jen „Dluhopisy“)

KONEČNÉ VÝSLEDKY VEŘEJNÉ NABÍDKY

Emitent Dluhopisů, společnost RN Solutions a.s. (dále jen „Emitent“), v souladu s kapitolou IV., Oddílem A. článkem a) prospektu Dluhopisů schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2017/035358/CNB/570  ze dne 10. března 2017, které nabylo právní moci dne 11. března 2017 (dále jen „Prospekt“), tímto oznamuje, že došlo k umístění Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise, tj. 499.800.000 Kč, a veřejná nabídka Dluhopisů byla ukončena.

V Praze, dne 10.dubna 2018

                                                                                               RN Solutions a.s.